• Informácie pre rodičov

    • Výchovný poradca: Mgr. Janka Hôrková

     Konzultačné hodiny: v piatok 9.50 - 11.25

     Kontakt: správou cez edupage

     Úlohy výchovného poradcu

     Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
     • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
     • V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

     Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

     • s vedením školy
     • školským psychológom
     • koordinátorom  prevencie
     • s pedagógmi
     • s triednymi učiteľmi
     • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)
     • s rodičmi
     • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
     • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
     • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).

     * Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.
     * Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl.
     * Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.
     * Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy.
     * V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri smerovaní žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky.
     * Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov.
     * Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.
     * Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu.


      Webové stránky

     • Informácie o štúdiu na stredných školách
     • Naplnenosť stredných škôl
     • Kritériá prijímacích skúšok v danom školskom roku

     www.stredne-skoly.sk

     www.stredneskoly.eu

     www.strednaskola.sk

     www.best.sk 

     www.hrdinaremesla.sk

     https://www.svs.edu.sk/default.aspx

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje